• CO SLÍBÍME,
  TO DODRŽÍME :-)
 • RYCHLE
  STAČÍ JEN
  PÁR MINUT
 • SNADNO
  SROZUMITELNÉ
  UŽIVATELSKÉ
  ROZHRANÍ
 • 100% ON-LINE
  JIŽ ŽÁDNÉ
  STAHOVÁNÍ
  PROGRAMŮ
 • ZDARMA
  ULOŽENÍ
  FOTOGRAFIÍ
  ZDARMA
 • SDÍLENÍ
  NEOMEZENÉ
  MOŽNOSTI
  SDÍLENÍObchodní podmínky

Článek 1 - Definice pojmů

Cizí obsah

Jakékoli materiály, zejména fotografie, obrázky a jiné grafické materiály, které prostřednictvím Stránek nahrají na Server PIKLIO ostatní Uživatelé a Poskytovatel.

Dodací podmínky

Všeobecné obchodní podmínky, na jejichž základě dochází k uzavření Smlouvy a jimiž se řídí práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele ze Smlouvy. Aktuální verzi si můžete prostudovat zde.

Objednávka

Objednávka Uživatele na dodání Produktů PIKLIO odeslaná Uživatelem Poskytovateli prostřednictvím Stránek.

Obsah

Vlastní obsah a Cizí obsah.

Osobní údaj

Jakákoliv informace týkající se určité nebo určitelné fyzické osoby. Určitelnou je osoba tehdy, jestliže ji lze z dané informace (ať již samostatně nebo ve spojení s jinými informacemi) identifikovat, například, avšak nikoli pouze, na základě podoby, jména, místa bydliště apod.

Podmínky

Tyto podmínky užívání Stránek a Služeb PIKLIO

Produkt PIKLIO

Jakákoli hmotná věc, kterou je možno prostřednictvím Stránek od Poskytovatele nebo jakékoli jiné osoby koupit nebo nechat zhotovit. Produkty PIKLIO jsou zejména fotoknihy, plakáty, sešity, přání a kalendáře v podobě navržené vámi nebo ostatními Uživateli s pomocí Služeb PIKLIO.

Projekt PIKLIO

Vámi prostřednictvím Stránek a Služeb PIKLIO vytvořený návrh konkrétního Produktu PIKLIO.

Poskytovatel

Obchodní společnost PIKLIO s.r.o., založená a existující v souladu s právem České republiky, se sídlem Bucharova 1281/2, Praha 5, PSČ 158 00, IČO: 28499654, DIČ: CZ28499654, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 146100.

Server PIKLIO

Datová úložiště, na která Uživatelé mohou prostřednictvím Stránek ukládat Obsah.

Služby PIKLIO

Prohlížení a užívání Stránek a užívání jakýchkoliv funkcí, produktů, kanálů, softwaru, databází, dat a služeb, včetně ukládání, prohlížení a užívání Obsahu, poskytnutých vám na Stránkách, ze Stránek nebo jejich prostřednictvím, s výjimkou prodeje Produktů PIKLIO.

Smlouva

Smlouva mezi Uživatelem a Poskytovatelem o dodání Produktu PIKLIO, uzavřená přijetím Objednávky Poskytovatelem způsobem a v okamžiku stanoveném Dodacími podmínkami, tvořená Objednávkou a Dodacími podmínkami.

Stránky

Webové stránky přístupné na internetové adrese www.piklio.com a případně také dalších internetových adresách v rámci národních domén prvního řádu (např. www.piklio.cz, www.piklio.fr a dalších).

Účet

Soubor údajů, nutných pro přihlášení na Stránky, k využívání Služeb PIKLIO a k objednávání Produktů PIKLIO. K prohlížení určitých částí Stránek a k využívání většiny Služeb PIKLIO je nutné zadat přístupové jméno, které musí být tvořeno platnou emailovou adresou, a přístupové heslo. K objednání jakéhokoli Produktu PIKLIO je nutné zadat identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo a časovou zónu, ve které se daný Uživatel nachází. Pokud máte zájem poskytovat ostatním Uživatelům licence k užití Vlastního obsahu za úplatu, musíte vyplnit číslo svého bankovního účtu. Mezi nepovinné údaje patří přezdívka, jejímž prostřednictvím bude daný Uživatel identifikován vůči ostatním Uživatelům.

Uživatel

Každá osoba, která registrací Účtu na Stránkách s Poskytovatelem uzavře smlouvu o užívání Služby PIKLIO a jejíž Účet je aktivní (tj. nebyl zrušen).

Vlastní obsah

Jakékoli materiály, zejména fotografie, obrázky a jiné grafické materiály, které nahrajete prostřednictvím Stránek na Server PIKLIO.

Zásady nakládání s osobními údaji

Informace o tom, jak bude Poskytovatel nakládat s vašimi Osobními údaji, získanými při registraci Účtu a během vašeho užívání Stránek a Služeb PIKLIO. Aktuální verzi si můžete prostudovat zde.

 

Článek 2 - Užívání Stránek a Služeb PIKLIO

Článek 2.1

Vaše užívání Stránek a Služeb PIKLIO, jakož i vaše vztahy s ostatními Uživateli a návštěvníky Stránek, vznikající při užívání Stránek a Služeb PIKLIO, se řídí těmito Podmínkami, které představují právně závaznou smlouvu mezi vámi a Poskytovatelem, resp. vámi a ostatními Uživateli a návštěvníky Stránek. Stránky ani Služby PIKLIO nesmíte užívat bez předchozího přijetí těchto Podmínek ani v rozporu s nimi.

Článek 2.2

Jakékoli Smlouvy o dodání Produktů PIKLIO uzavřené mezi vámi a Poskytovatelem se řídí Objednávkou a Dodacími podmínkami, s jejichž aktuálním zněním budete seznámeni vždy před odesláním Objednávky.

Článek 2.3

Za případné porušení těchto Podmínek nesete plnou zodpovědnost, a to jak vůči Poskytovateli, tak vůči třetím osobám, zejména ostatním Uživatelům a návštěvníkům Stránek.

 

Článek 3 - Registrace Účtu

Článek 3.1

Při registraci Účtu jste povinni poskytnout pravdivé a přesné informace nejméně v rozsahu údajů, označených pro danou Službu PIKLIO jako povinné.

Článek 3.2

Přístupové heslo a přístupové jméno k Účtu jste povinni uchovávat v tajnosti a nesdělovat je žádným třetím osobám.

Článek 3.3

Berete na vědomí, že veškeré užívání Stránek a Služeb PIKLIO pod vaším přístupovým jménem po zadání správného přístupového hesla bude považováno za užívání Stránek a Služeb PIKLIO přímo vámi a jste za něj plně zodpovědný. V případě podezření na zneužití vašeho Účtu musíte bezodkladně změnit své přístupové heslo a informovat o vašem podezření Poskytovatele.

Článek 3.4

Souhlasíte s tím, že všechny osobní údaje, vámi sdělené Poskytovateli při registraci Účtu nebo Poskytovatelem získané později při vašem užívání Stránek a Služeb PIKLIO, budou Poskytovatelem zpracovávány podle Zásad nakládání s osobními údaji. Vyslovením souhlasu s těmito Podmínkami zároveň souhlasíte se Zásadami nakládání s osobními údaji a potvrzujete, že jste se s nimi seznámil/a.

 

Článek 4 -Užívání služeb PIKLIO

Článek 4.1

Povaha, forma a rozsah Služeb PIKLIO je určena výlučně funkcemi aplikací přístupných prostřednictvím Stránek v daném okamžiku. Je rozumné se s každou funkcí jakékoli aplikace v rámci Stránek seznámit a plně jí porozumět dříve, nežli ji použijete. K tomuto účelu slouží zejména sekce Stránek Nápověda. Pokud vám nebude cokoli jasné ani po prostudování Nápovědy, obraťte se na Poskytovatele. Za škodu způsobenou nepromyšleným nebo neinformovaným užitím Stránek nebo Služeb PIKLIO, jehož výsledek se nebude shodovat s vaším očekáváním, odpovídáte výlučně vy, v žádném případě Poskytovatel.

Článek 4.2

Vzhledem k neustálému rychlému vývoji technologií a aplikací v prostředí internetu není možné jakkoli garantovat stálé nebo dlouhodobé poskytování Služeb PIKLIO v nezměněném rozsahu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že povaha, forma a rozsah Služeb PIKLIO se mohou kdykoli bez předchozího upozornění a bez nutnosti vašeho předchozího souhlasu změnit.

Článek 4.3

Berete na vědomí, že Stránky a Služby PIKLIO mohou být občas kvůli údržbě, vylepšování nebo z technických či jiných důvodů nepřístupné.

Článek 4.4

Berete na vědomí, že Poskytovatel je kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti vašeho předchozího souhlasu oprávněn poskytování všech nebo některých Služeb PIKLIO omezit či zrušit, ať již pouze vám nebo i dalším či všem Uživatelům.

 

Článek 5 - Vlastní obsah

Článek 5.1

Vlastní obsah můžete prostřednictví Stránek nahrávat na Server PIKLIO, zpřístupňovat ostatním Uživatelům a návštěvníkům Stránek a umožňovat ho ostatním Uživatelům používat v rámci Služeb PIKLIO a Produktů PIKLIO pouze tehdy, pokud tím nedojde k porušení jakýchkoli práv třetích osob, zejména autorů fotografií a jiných grafických materiálů, práv pořizovatelů databází, z nichž byly materiály získány, nebo osob na fotografiích zachycených (například práva na použití podobizny, práva na ochranu osobních údajů nebo práva na ochranu soukromí, cti a dobré pověsti), nebo k porušení jakýchkoli právních předpisů.

Článek 5.2

Nahráním jakéhokoli Vlastního obsahu na Server PIKLIO a u již nahraného Vlastního obsahu také jakoukoli změnou nastavení určujícího možnost přístupu ostatních Uživatelů a návštěvníků Stránek k tomuto Vlastnímu obsahu, případně i možnost jeho dalšího užití, prohlašujete a zaručujete, že máte veškeré licence, svolení, souhlasy a povolení potřebná k tomu, aby daný Vlastní obsah mohl být tímto způsobem užíván, a to jak vámi, tak Poskytovatelem a ostatními Uživateli a návštěvníky Stránek. Jedná se zejména o svolení autorů fotografie a jiných grafických materiálů a osob zachycených na fotografiích, avšak v určitých případech také dalších osob, například majitelů ochranných známek nebo uměleckých děl zachycených na fotografiích. Pokud se toto vaše prohlášení ukáže jako nepravdivé, budete povinen Poskytovateli a ostatním Uživatelům nahradit veškerou škodu a veškeré náklady, které jim vzniknou z toho důvodu, že vaše prohlášení za pravdivé považovali a váš Vlastní obsah v souladu s tím užívali.

Článek 5.3

Veškerá autorská či jiná práva k Vlastnímu obsahu vám zůstávají zachována. Nahráním Vlastního obsahu na Server PIKLIO prostřednictvím Stránek udělujete Poskytovateli bezplatnou nevýhradní licenci k užití tohoto Vlastního obsahu ke všem způsobům užití souvisejícím s provozováním Služby PIKLIO, zejména k uložení Vlastního obsahu na Serveru PIKLIO, k jeho sdělování veřejnosti prostřednictvím Stránek a k výrobě Produktů PIKLIO podle vašich návrhů. Vlastní obsah, k němuž umožníte bezplatný přístup všem Uživatelům a návštěvníkům Stránek, je Poskytovatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem k propagaci Stránek, Služeb PIKLIO a Produktů PIKLIO. Licenci udělujete pro území celého světa a Sluneční soustavy, bez množstevního omezení a na celou dobu autorskoprávní ochrany daného Vlastního obsahu. Poskytovatel nemá povinnost licenci využít. Poskytovatel je oprávněn poskytovat podlicence třetím osobám a postoupit licenci třetí osobě, s čímž přijetím těchto Podmínek vyslovujete svůj souhlas.

Článek 5.4

Pokud nastavíte možnost přístupu k danému Vlastnímu obsahu tak, že tento Vlastní obsah umožníte ostatním Uživatelům používat, pak udělujete všem ostatním Uživatelům a Poskytovateli nevýhradní licenci ke sdělování takového Vlastního obsahu veřejnosti prostřednictvím Stránek, k jeho zahrnutí do návrhů Produktů PIKLIO (ať již společně s Cizím obsahem nebo samostatně), k výrobě Produktů PIKLIO dle těchto návrhů a dále ke všem způsobům užití v rámci vyrobených Produktů PIKLIO, tedy zejména k distribuci Produktů PIKLIO, k jejich půjčování, pronájmu, vystavování a ke všem způsobům sdělování Produktů PIKLIO veřejnosti. Licence poskytnutá ostatním Uživatelům nezahrnuje oprávnění Produkty PIKLIO jakkoli dále kopírovat, Poskytovateli toto oprávnění v rámci licence udělujete. Licenci udělujete Poskytovateli bezúplatně ve všech případech, ostatním Uživatelům pak bezúplatně ve všech případech, kdy vám aplikace v rámci Služeb PIKLIO neumožní zvolit nabídnout poskytnutí licence ostatním Uživatelům za odměnu nebo vám to sice umožní, ale vy tuto možnost nevyužijete. Licenci udělujete pro území celého světa a Sluneční soustavy, bez množstevního omezení a na celou dobu autorskoprávní ochrany daného Vlastního obsahu. Poskytovatel ani ostatní Uživatelé nemají povinnost licenci využít. Poskytovatel je oprávněn poskytovat podlicence třetím osobám a postoupit licenci třetí osobě, s čímž přijetím těchto Podmínek vyslovujete svůj souhlas. Ostatní Uživatelé toto oprávnění nemají.

Článek 5.5

Pokud vám aplikace v rámci Služeb PIKLIO umožní zvolit poskytnutí licence k užití Vlastního obsahu ostatním Uživatelům za odměnu a vy tuto možnost využijete, udělujete licenci ostatním Uživatelům za odměnu vypočtenou dle článku Výpočet odměny za poskytnutí licence ostatním Uživatelům těchto Podmínek.

Článek 5.6

V rámci licence udělujete Poskytovateli i ostatním Uživatelům právo váš Vlastní obsah měnit, zejména pak měnit velikost a rozlišení jednotlivých fotografií či jiných grafických materiálů, ořezávat jednotlivé fotografie a provádět veškeré další úpravy potřebné k zahrnutí vašeho Vlastního obsahu do Projektů PIKLIO ostatních Uživatelů a k užití vašeho Vlastního obsahu na Stránkách a v rámci Služeb PIKLIO.

Článek 5.7

Prohlašujete a zaručujete, že při jakémkoli užití vašeho Vlastního obsahu Poskytovatel ani ostatní Uživatelé nemusí uvádět jméno autora, a že v případech, kdy autorem Vlastního obsahu je někdo jiný než vy, autor s neuváděním svého jména při dalším užití takového Vlastního obsahu souhlasil.

Článek 5.8

Berete na vědomí, že v případě, že součástí Vlastního obsahu jsou Osobní údaje, vy jakožto osoba určující způsob a účel zpracování těchto Osobních údajů nesete výlučnou odpovědnost za splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů na ochranu osobních údajů. Nahráním Vlastního obsahu na Server PIKLIO pověřujete Poskytovatele ke zpracovávání Osobních údajů, které jsou součástí Vlastního obsahu, v rozsahu a způsobem vyplývajícím z povahy, formy a rozsahu Služeb PIKLIO a vámi zvoleného nastavení přístupu ostatních Uživatelů a návštěvníků Stránek k danému Vlastnímu obsahu.

Článek 5.9

Ačkoli Poskytovatel dělá vše pro to, aby Server PIKLIO byl zajištěn proti ztrátě dat i neoprávněnému přístupu vždy způsobem, který odpovídá nadstandardnímu zabezpečení podle aktuálního stavu příslušných postupů a technologií, berete na vědomí, že Poskytovatel nemůže zaručit, že váš Vlastní obsah nebude náhodně zničen nebo poškozen nebo že se s ním neseznámí žádná třetí osoba. V každém případě si vždy ponechte alespoň jednu záložní kopii jakéhokoli Vlastního obsahu, abyste o Vlastní obsah v případě náhodného zničení či poškození nepřišli. Pokud máte důležitý zájem na zachování důvěrnosti určitých materiálů, pak je jako Vlastní obsah na Server PIKLIO nenahrávejte. Server PIKLIO nefunguje jako úložiště vašich dat pro jiné účely než poskytování Služeb PIKLIO. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zničení vašeho Vlastního obsahu.

Článek 5.10

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Poskytovatel je oprávněn kdykoli na základě svého uvážení smazat a znepřístupnit jakýkoli Obsah, zejména pokud získá podezření, že daný Obsah porušuje práva třetích osob, je v rozporu s platnými právními předpisy, s dobrými mravy nebo s obchodní a marketingovou politikou Poskytovatele. Zejména může jít o pornografický Obsah, Obsah hanobící národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob, Obsah podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, Obsah směřující k podpoře a propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, Obsah porušující autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví, Obsah porušující právo na ochranu osobnosti nebo Obsah porušující právo na ochranu Osobních údajů.

Článek 5.11

Poskytovatel není v žádném případě povinen posuzovat nezávadnost jakéhokoli Obsahu, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávnost jakéhokoli Obsahu, to však nic nemění na tom, že k prověřování nezávadnosti jakéhokoli Obsahu je Poskytovatel v každém případě oprávněn. Pokud budete mít podezření, že jakýkoli Obsah je v rozporu s právními předpisy nebo porušuje práva třetích osob, oznamte to bezodkladně Poskytovateli.

 

Článek 6 - Cizí obsah

Článek 6.1

Jakýkoli Cizí obsah jste oprávněn užívat pouze v rozsahu a způsobem, který je vám umožněn funkcemi Služeb PIKLIO a nastavením přístupu k Obsahu jednotlivých Uživatelů v rámci Služeb PIKLIO. Zavazujete se Cizí obsah neužívat jakýmkoli jiným způsobem, zejména se nesmíte pokoušet pořizovat kopie jakéhokoli Cizího obsahu jakýmkoli způsobem, který není součástí Služeb PIKLIO.

Článek 6.2

Veškerý Cizí obsah je vlastněný nebo licencovaný Poskytovatelem a je předmětem autorských práv, práv pořizovatele databáze, práv k ochranným známkám a dalších práv duševního vlastnictví Poskytovatele nebo příslušných držitelů práv. Takový Obsah nelze stahovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, vysílat nebo jinak sdělovat veřejnosti, prodávat, licencovat či jinak využívat pro jakékoliv účely bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nebo příslušných držitelů práv. Poskytovatel a příslušní držitelé práv si vyhrazují veškerá práva ke svému Obsahu, která vám nebyla výslovně poskytnuta.

Článek 6.3

Berete na vědomí, že v případě užití Obsahu ostatních Uživatelů způsobem umožněným funkcemi Služeb PIKLIO a nastavením přístupu k Obsahu jednotlivých Uživatelů vám tito Uživatelé udělují licenci k užití daného Obsahu ve stejném rozsahu, v jakém ji ostatním Uživatelům udělujete vy dle těchto Podmínek, a jakékoli užití Obsahu nad rámec poskytnuté licence by bylo protiprávní. Ačkoli Uživatelé prohlašují a ručí za to, že veškerý jimi nahraný Obsah je prost jakýchkoli práv třetích osob a že jsou oprávněni s ním nakládat v plném rozsahu nutném pro užití v rámci Služeb PIKLIO a pro poskytnutí licence ostatním Uživatelům, berete na vědomí, že v případě nepravdivosti takového prohlášení můžete odpovídat za porušení práv třetích osob, která na daném Obsahu váznou. Poskytovatel nenese v takovém případě jakoukoli odpovědnost, veškeré nároky na náhradu škody nebo jiné újmy musíte uplatnit výhradně vůči odpovědnému Uživateli.

 

Článek 7 - Výpočet odměny za poskytnutí licence ostatním Uživatelům

Článek 7.1

Pokud vám aplikace v rámci Služeb PIKLIO umožní zvolit poskytnutí licence k užití Vlastního obsahu ostatním Uživatelům za odměnu a vy tuto možnost využijete, udělujete licenci ostatním Uživatelům za odměnu počítanou jako násobek částky 0,10 EUR (deset euro centů), počtu Poskytovatelem na základě Objednávek zhotovených a Poskytovateli zaplacených kusů Produktu PIKLIO, v němž daný Uživatel použije váš Vlastní obsah, a počtu individuálních fotografií nebo jiných grafických materiálů tvořících váš Vlastní obsah použitých v daném Produktu PIKLIO. Pokud tedy jiný Uživatel použije ve svém návrhu Produktu PIKLIO deset vašich fotografií, jejichž úplatné užití jste ve svém nastavení povolil, a objedná a poskytovateli zaplatí deset kusů takového Produktu PIKLIO, vaše odměna bude činit 10 x 10 x 0,10 EUR = 10 EUR. Tento výpočet odměny se nevztahuje na výpočet odměny za užití Projektů PIKLIO.

Článek 7.2

Pokud nastavíte možnost přístupu k vašim Projektům PIKLIO tak, že vaše Projekty PIKLIO umožníte užívat ostatním Uživatelům za odměnu, udělujete licenci ostatním Uživatelům za odměnu počítanou jako násobek vámi ve vztahu k danému Projektu PIKLIO určené a v rámci aplikace na Stránkách zadané částky v eurech a počtu Poskytovatelem na základě Objednávek daného Uživatele zhotovených a Poskytovateli zaplacených kusů Produktu PIKLIO, vyrobených podle vašeho Projektu PIKLIO. Pokud tedy jiný Uživatel objedná a Poskytovateli zaplatí deset kusů Produktu PIKLIO vyrobeného na základě vašeho Projektu PIKLIO, jehož úplatné užití jste ve svém nastavení povolil a za jehož užití jste určil a do systému zadal odměnu ve výši 25 EUR, vaše odměna bude činit 10 x 25 EUR = 250 EUR.

 

Článek 8 - Inkasování a vyúčtovávání odměny za poskytnutí licencí ostatním Uživatelům

Článek 8.1

Na dobu platnosti vašeho Účtu pověřujete neodvolatelně Poskytovatele, aby vaším jménem a na váš účet vybíral od ostatních Uživatelů odměny za poskytnutí licence k užití vašeho Vlastního obsahu.

Článek 8.2

Souhrn vybraných odměn je zobrazen ve vašem profilu na Stránkách. Poskytovatel vždy jednou měsíčně poukáže všechny vaším jménem za minulý kalendářní měsíc vybrané odměny za licence poskytnuté ostatním Uživatelům na bankovní účet, který zadáte prostřednictvím Stránek v rámci svého Účtu.

Článek 8.3

Zavazujete se Poskytovateli nahradit náklady na vybírání a zasílání odměn za licence poskytnuté ostatním Uživatelům, a to vždy ve výši odpovídající platbám, které bude Poskytovatel povinen uhradit za přijetí a odeslání příslušných plateb své bance, a dále zaplatit Poskytovateli odměnu za vybírání a zasílání odměn za licence. Výše nákladů a odměny Poskytovatele bude vždy určena dle ceníku platného v okamžiku odepsání platby z účtu Poskytovatele. Aktuální verze ceníku je přístupná zde. Poskytovatel je oprávněn ceník měnit podle změn poplatků účtovaných jeho bankou. Poskytovatel je oprávněn započíst nárok na náhradu nákladů a na odměnu dle tohoto článku oproti vašemu nároku na vyplacení vybraných odměn za licence poskytnuté ostatním Uživatelům, vždy vám tedy dojde částka odpovídající výši vybraných odměn snížená o náklady a odměnu Poskytovatele.

Článek 8.4

V případě, že souhrn odměn za licence poskytnuté ostatním Uživatelům vybrané Poskytovatelem v určitém kalendářním měsíci v součtu po odečtení nákladů a odměny Poskytovatele nedosáhnou alespoň 10 EUR, Poskytovatel je na váš bankovní účet poukazovat nebude a budou považovány za odměny vybrané v bezprostředně následujícím kalendářním měsíci. To znamená, že dokud souhrnná částka odměn za licence poskytnuté ostatním Uživatelům vybraných Poskytovatelem po odečtení nákladů a odměny Poskytovatele nedosáhne alespoň 10 EUR, na váš bankovní účet tyto odměny zaslány nebudou.

 

Článek 9 - Zrušení Účtu

Článek 9.1

Kdykoli máte právo přestat Služby PIKLIO užívat, aniž byste musel zároveň rušit svůj Účet. Kdykoli můžete i zrušit svůj Účet, čímž nevratně ztratíte právo Služby PIKLIO jakkoli užívat, včetně ztráty možnosti přístupu k vašemu Obsahu a Projektům PIKLIO. Zrušený Účet není z technických důvodů možné obnovit.

Článek 9.2

Zrušením Účtu přestane být váš Vlastní obsah přístupný ostatním Uživatelům a návštěvníkům Stránek. Ten Vlastní obsah, který ostatní Uživatelé na základě vámi udělené licence zahrnuli do svých Projektů PIKLIO, zůstane ostatním Uživatelům přístupný pouze jakožto součást těchto Projektů PIKLIO. Licence k užití Vlastního obsahu, které jste před zrušením Účtu poskytl, zůstávají v platnosti beze změny, pokud v tomto článku 9 těchto Podmínek není uvedeno jinak.

Článek 9.3

Zrušením Účtu se veškeré úplatné licence k užití vašeho Vlastního obsahu, který je v okamžiku zrušení vašeho Účtu součástí Projektů PIKLIO ostatních Uživatelů, mění na licence bezúplatné, za jakékoli užití takových Projektů PIKLIO obsahujících váš Vlastní obsah po zrušení vašeho Účtu už tedy nemáte nárok na žádnou odměnu. Pokud si chcete nárok na odměnu zachovat, přestaňte užívat Služby PIKLIO, ale nerušte svůj Účet.

Článek 9.4

Veškeré odměny za licence vámi poskytnuté ostatním Uživatelům, vybrané Poskytovatelem, které vám nebyly vyplaceny do zrušení Účtu, vám budou po snížení o náklady a odměnu Poskytovatele vyplaceny v nejbližším termínu vyúčtování po zrušení vašeho Účtu, a to bez ohledu výši zůstatku, tedy i pokud bude jejich součet nižší než 10 EUR. Pokud však zůstatek bude stejný nebo nižší než náklady a odměna Poskytovatele, zůstatek vám vyplacen nebude.

Článek 9.5

Poskytovatel má právo zrušit váš Účet v případě, že užíváte Stránky nebo Služby PIKLIO v rozporu s těmito Podmínkami, zejména pak v případě, že se ukáže, že vaše prohlášení týkající se neexistence práv třetích osob bránících užití vašeho Vlastního obsahu v rámci Služeb PIKLIO bylo nepravdivé nebo v případě, že váš Vlastní obsah odporuje platným právním předpisům. Poskytovatel má právo zrušit váš Účet i tehdy, pokud zjistí, že vámi v rámci Účtu zadané údaje jsou neúplné nebo neodpovídají skutečnosti. Poskytovatel má právo zrušit váš Účet i tehdy, užíváte-li Stránky nebo Služby PIKLIO jakýmkoli způsobem, poškozujícím či ohrožujícím obchodní zájmy Poskytovatele.

 

Článek 10 - Vyloučení záruk

Článek 10.1

Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, neovlivní jakákoliv zákonná práva, která máte v těch vztazích, kde vůči Poskytovateli vystupujete jako spotřebitel a která nemůžete smluvně měnit ani se jich vzdát.

Článek 10.2

Služby PIKLIO a Stránky jsou poskytovány tak, jak vždy v daném okamžiku jsou, a Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku týkající se funkčnosti, použitelnosti, nezávadnosti, úplnosti nebo trvání Služeb PIKLIO.

Článek 10.3

Poskytovatel zejména neručí nijak za to, že užívání Služeb PIKLIO a Stránek splní jakékoli vaše požadavky, ať již vyslovené nebo nevyslovené, ani že jakékoli nedostatky v provozu nebo funkčnosti jakékoli součásti Služeb PIKLIO budou odstraněny.

Článek 10.4

Na Služby PIKLIO a na Stránky se nevztahují žádné záruky včetně jakýchkoliv záruk týkajících se uspokojivé jakosti, vhodnosti pro určitý účel nebo shody s popisem, pokud nejsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách.

 

Článek 11 - Omezení odpovědnosti za škodu

Článek 11.1

Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, neovlivní vaše práva, jichž se nemůžete smluvně vzdát nebo je smluvně omezit, zejména taková práva, která máte v těch vztazích, kde vůči Poskytovateli vystupujete jako spotřebitel.

Článek 11.2

Pokud vám díky porušení povinností Poskytovatele vznikne v souvislosti s užíváním Stránek nebo Služeb PIKLIO škoda, Poskytovatel za tuto škodu odpovídá maximálně do výše 100 EUR nebo do výše odpovídající součtu odměn za poskytnutí licence k užití vašeho Vlastního obsahu, vybraných Poskytovatelem za období tří měsíců před událostí, která byla příčinou vzniku škody, podle toho, která částka je vyšší. V žádném případě však Poskytovatel neodpovídá ze škodu přesahující částku 100 EUR.

Článek 11.3

Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za žádný vám ušlý zisk, zejména za ušlý zisk vyplývající ze skutečností (například vašich smluvních vztahů se třetími osobami), o nichž Poskytovatel při vaší registraci Účtu nevěděl ani nemohl vědět.

Článek 11.4

Omezení odpovědnosti Poskytovatele za škodu dle tohoto článku těchto Podmínek platí bez ohledu na to, zda byl Poskytovatel upozorněn na možnost vzniku škody nebo si této možnosti měl být vědom.

 

Článek 12 - Oddělitelnost

Článek 12.1

Pokud jakékoli ustanovení těchto Podmínek bude shledáno soudem jako neplatné či nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost vliv na jiné části těchto Podmínek, ale takové ustanovení bude považováno za upravené v potřebné míře, aby bylo platné a vymahatelné a práva a závazky budou podle toho vykládány a vymáhány, přičemž bude zachován maximální možný rozsah záměru těchto Podmínek.

 

Článek 13 - Rozhodné právo a řešení sporů

Článek 13.1

Smluvní vztah založený těmito Podmínkami, vaší registrací Účtu a vašim užíváním Stránek a Služeb PIKLIO se řídí na základě dohody mezi vámi a Poskytovatelem výlučně právem České republiky.

Článek 13.2

Veškeré případné spory mezi vámi a Poskytovatelem, související s vašim užíváním Stránek a Služeb PIKLIO, budou řešeny především smírně, tedy dohodou.

Článek 13.3

V případě nemožnosti dosažení dohody budou případné spory mezi vámi a Poskytovatelem, související s vašim užíváním Stránek a Služeb PIKLIO, řešeny výlučně věcně příslušným soudem v České republice, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla Poskytovatele.

Článek 13.4

Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, neovlivní vaše právo obrátit se na jiný příslušný soud, pokud ve vztahu vůči Poskytovateli vystupujete jako spotřebitel a příslušné právní předpisy vám takové právo přiznávají.

 

Článek 14 - Změny těchto Podmínek

Článek 14.1

Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky jednostranně měnit. O změně Podmínek budete informován buď elektronickou poštou nebo při vašem prvním přihlášení na Stránky s použitím vašeho přístupového jména a hesla po změně Podmínek.

Článek 14.2

Pokud s novým zněním Podmínek nebudete souhlasit, můžete zrušit svůj Účet. V případě, že svůj Účet nezrušíte bezodkladně poté, co jste se o změně Podmínek dozvěděl, vyjadřujete tím svůj souhlas s novým zněním Podmínek a jste jím vázán.

Článek 14.3

Souhlasíte s tím, že na vaši e-mailovou adresu zadanou v rámci registrace Účtu vám Poskytovatel bude moci kdykoli během doby existence vašeho Účtu zasílat oznámení týkající se Stránek, Služeb PIKLIO a těchto Podmínek. Berete na vědomí, že jediný způsob, jakým můžete tento souhlas odvolat, je zrušení vašeho Účtu, protože komunikace prostřednictvím e-mailu na vámi zadanou adresu je pro Poskytovatele z technických důvodů jediným možným způsobem komunikace s vámi ohledně Stránek a Služeb PIKLIO.

Článek 14.4

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2010.