• CO SLÍBÍME,
  TO DODRŽÍME :-)
 • RYCHLE
  STAČÍ JEN
  PÁR MINUT
 • SNADNO
  SROZUMITELNÉ
  UŽIVATELSKÉ
  ROZHRANÍ
 • 100% ON-LINE
  JIŽ ŽÁDNÉ
  STAHOVÁNÍ
  PROGRAMŮ
 • ZDARMA
  ULOŽENÍ
  FOTOGRAFIÍ
  ZDARMA
 • SDÍLENÍ
  NEOMEZENÉ
  MOŽNOSTI
  SDÍLENÍDodací podmínky

Článek 1 - Definice pojmů a splnění informační povinnosti pro Zákazníky – spotřebitele

Archivace Smlouvy

Je-li Zákazník platně registrován v rámci webového rozhraní Zhotovitele, objednávka Zákazníka a Smlouva jsou u Zhotovitele archivovány po celou dobu registrace Zákazníka od okamžiku uzavření Smlouvy. Systém PIKLIO umožňuje nahlížení do již objednaných zakázek. Objednávky neregistrovaných Zákazníků se nearchivují.

Cena za Dílo

Cena Zákazníkem objednaných Produktů PIKLIO vypočtená systémem PIKLIO dle cen jednotlivých typů Produktů PIKLIO obsažených na Stránkách.

Dílo

Zhotovení Produktů PIKLIO Zhotovitelem pro Zákazníka dle Smlouvy.

Dodací podmínky

Dodací podmínky znamená tyto všeobecné obchodní podmínky pro Zákazníky při objednávání produktů PIKLIO, které obsahují i podmínky záruky a řád. Aktuální znění těchto Dodacích podmínek je dostupné na Stránkách.

Možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před odeslání Objednávky Zákazníkem

Systém PIKLIO umožňuje před odesláním Objednávky Zákazníkem zjištění a opravování chyb, když podrobnosti o opravování chyb či změně volby již zvoleného typu nebo podoby Výrobku PIKLIO jsou uvedeny na Stránkách v části „Nápověda“.

Občanský zákoník

znamená zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který bude aplikován v případě, že Zákazníkem je osoba, která při uzavírání Smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti

Obchodní zákoník

znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který bude aplikován v případě, že Zákazníkem je právnická či fyzická osoba, která Smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti

Objednávka

Objednávka Zákazníka na dodání Produktů PIKLIO odeslaná Zákazníkem Zhotoviteli prostřednictvím Stránek.

Produkt PIKLIO

Jakékoli výrobky – zejména tištěné produkty (např. fotoknihy, kalendáře, přání, sešity), jejichž zhotovení z fotografických materiálů dodaných Zákazníkem nebo vybraných Zákazníkem z materiálů nabízených k užití ostatními Uživateli je nabízeno Zákazníkům Zhotovitelem prostřednictvím Stránek. Produkty PIKLIO mohou být vytištěny pouze ve variantách (zejména rozměry, typ Produktu PIKLIO, grafické uspořádání) nabízených Zhotovitelem na Stránkách.

Dárkový certifikát

Certifikát s vyznačenou výší kreditu, který je dostupný po zadání kódu na Stránkách. Prostřednictvím tohoto Dárkového certifikátu lze hradit závazky Zákazníka vůči Zhotoviteli. Tento Dárkový certifikát lze zakoupit u Zhotovitele. Cena Dárkového certifikátu je rovna výši kreditu, na který je Dárkový certifikát vystaven.

Smlouva

Smlouva mezi Zákazníkem a Zhotovitelem o dodání Produktu PIKLIO, uzavřená přijetím Objednávky Zhotovitelem způsobem a v okamžiku stanoveném těmito Dodacími podmínkami, tvořená Objednávkou a Dodacími podmínkami.

Smluvní strany

Zhotovitel a  Zákazník.

Spotřebitel

Zákazník, který je fyzickou osobou a který při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Stránky

Webové stránky přístupné na internetové adrese www.piklio.com a případně také dalších internetových adresách v rámci národních domén prvního řádu (např. www.piklio.cz, www.piklio.fr a dalších).

Uživatel

Každá osoba, která registrací na Stránkách se Zhotovitelem uzavře smlouvu o užívání Stránek a jejich prostřednictvím poskytovaných služeb, jejíž uživatelský účet je aktivní (tj. nebyl zrušen).

Technické kroky vedoucí k uzavření Smlouvy

Prostřednictvím Stránek Zákazník při použití systému PIKLIO vybere
(i) typ požadovaného tiskového produktu (požadovaný Produkt PIKLIO, který má být dle fotografických materiálů dodaných Zákazníkem Zhotovitelem vyroben), a  (ii) podobu a velikost Zákazníkem vybraného Produktu PIKLIO, (iii) fotografie a další materiály, které mají tvořit obsah Produktu PIKLIO a (iv) Zákazníkem požadované množství (počet kusů) Produktu PIKLIO. Odesláním Zákazníkem vytvořeného produktu – požadovaného Produktu PIKLIO v rámci Stránek a následným vyplněním a odesláním Objednávky Zákazník závazně objednává u Zhotovitele zhotovení (vytištění) jím objednaného Produktu PIKLIO v Zákazníkem definované a vybrané grafické podobě. Při vyplňování Objednávky Zákazník zadá své identifikační údaje a  vybere způsob dodání Díla a způsob placení Ceny za Dílo z možností, nabídnutých systémem PIKLIO. Cena za Dílo a cena zákazníkem zvoleného způsobu doručení Díla jsou automaticky vypočteny systémem PIKLIO a Zákazníkovi sděleny v rámci procesu vyplňování Objednávky. Systém PIKLIO smí být použit Zákazníkem výhradně jen pro vytváření Zhotovitelem nabízených Produktů PIKLIO. Užívání Stránek není podmíněno registrací. Identifikace Zákazníka proběhne odesláním řádně vyplněné Objednávky Zhotoviteli.

Zákazník

Fyzická či právnická osoba, která se Zhotovitelem uzavřela nebo uzavírá Smlouvu o  zhotovení Produktu PIKLIO na základě Objednávky.

Záruční doba

Činí dle ust.§ 646 odst.1 Občanského zákoníku pro všechny Zákazníky, kteří mají povahu spotřebitele ve smyslu § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, a stejně tak pro ostatní Zákazníky šest měsíců.

Zásady nakládání s osobními údaji

Informace o tom, jak bude Zhotovitel nakládat s vašimi osobními údaji, obsaženými v Objednávce. Aktuální verzi si můžete prostudovat zde.

Zhotovitel

Obchodní společnost PIKLIO s.r.o., založená a existující v souladu s právem České republiky, se sídlem Bucharova 1281/2, Praha 5, PSČ 158 00, IČO: 28499654, DIČ: CZ28499654, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 146100. Kontaktní emailová adresa je info@piklio.com.

 

Článek 2 - Aplikace

Článek 2.1

Tyto Dodací podmínky upravují práva a povinnosti Zhotovitele a Zákazníka a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Zhotovitelem. Práva a povinnosti Zákazníka a Zhotovitele neupravené v této Smlouvě se řídí Obchodním zákoníkem, pouze je-li Zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, řídí se vztahy mezi Zákazníkem a Zhotovitelem Občanským zákoníkem.

Článek 2.2

Odesláním Objednávky prostřednictvím Stránek Zákazník potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto Dodacích podmínek, těmto rozumí a stejně tak se seznámil s Reklamačním řádem PIKLIO.

Článek 2.3

Odesláním Objednávky prostřednictvím Stránek Zákazník potvrzuje, že se seznámil s cenou objednávaných Produktů PIKLIO a s možností odstoupení od Smlouvy dle těchto Dodacích podmínek.

Článek 2.4

Aplikace jakýchkoli jiných všeobecných smluvních či obchodních podmínek, na které může Zákazník jakkoli odkazovat, je vyloučena, není-li výslovně písemně mezi Zákazníkem a Zhotovitelem sjednáno jinak.

 

Článek 3 - Uzavření smlouvy

Článek 3.1

Smlouva mezi Zhotovitelem a Zákazníkem je uzavřena, jakmile Zákazník od Zhotovitele obdrží elektronicky na jím v Objednávce uvedenou emailovou adresu přijetí Objednávky. Pouhé potvrzení o tom, že Objednávka byla Zhotoviteli doručena, není v žádném případě přijetím Objednávky Zhotovitelem. Až do okamžiku uzavření Smlouvy má Zhotovitel právo Objednávku odmítnout bez uvedení důvodů.

Článek 3.2

Zhotovitel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla od uzavřené Smlouvy odstoupit, zjistí-li, že fotografie nebo jiné grafické materiály, které mají být dle volby Zákazníka použity pro zhotovení Díla Zhotovitelem, odporují etickým pravidlům Zhotovitele nebo právním předpisům (zejména materiály, jejichž obsahem je hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, šíření pornografie, přechovávání dětské pornografie, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka atd.) nebo by jejich použitím pro zhotovení Díla Zhotovitel mohl porušit jemu známá práva třetích osob (zejména autorská práva, právo na ochranu osobnosti, právo na ochranu osobních údajů apod.).

Článek 3.3

Zhotovitel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla od uzavřené Smlouvy odstoupit, zjistí-li, že fotografie či jiné grafické materiály Zákazníka, které mají být použity pro zhotovení Díla Zhotovitelem, není možné z technických důvodů pro zhotovení Díla použít.

 

Článek 4 - Dodání díla

Článek 4.1

Pokud si Zákazník v Objednávce zvolí jako způsob dodání Díla osobní vyzvednutí na pobočce Zhotovitele, Dílo se považuje za dodané v okamžiku, kdy je Zhotovitelem na dané pobočce připraveno k vyzvednutí a Zákazník je o tom informován. To neplatí, je-li Zákazník Spotřebitelem.

Článek 4.2

Pokud si Zákazník v Objednávce zvolí jiný způsob dodání Díla než osobní vyzvednutí na pobočce Zhotovitele, Dílo se považuje za dodané v okamžiku, kdy je Zhotovitelem předáno držiteli poštovní licence či jinému dopravci k zahájení dopravy na dodací adresu Zákazníka, kterou Zákazník uvedl v Objednávce. To neplatí, je-li Zákazník Spotřebitelem.

Článek 4.3

Zákazník, který je Spotřebitelem, je povinen Dílo převzít nejpozději do jednoho měsíce od dohodnutého data dodání Díla. V případě prodlení Zhotovitele se zhotovením Díla počíná jednoměsíční lhůta běžet až ode dne skutečného zhotovení Díla. Pokud si Zákazník ve stanovené lhůtě Dílo nepřevezme, je povinen platit Zhotoviteli poplatek za uskladnění ve výši 100,- Kč za každý [započatý týden] prodlení s převzetím Díla.

Článek 4.4

Nebezpečí škody na Díle přechází na Zákazníka v okamžiku převzetí Díla držitelem poštovní licence nebo jiným dopravcem k zahájení dopravy na dodací adresu Zákazníka, kterou Zákazník uvedl v Objednávce. Pouze v případě dohody o tom, že si Zákazník Dílo vyzvedne osobně na pobočce Zhotovitele, přechází nebezpečí škody na Díle na Zákazníka v okamžiku převzetí Díla nebo týden ode dne, kdy bylo Dílo Zhotovitelem předáno na danou pobočku a Zákazník o tom byl informován, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. Toto ustanovení se nevztahuje na Zákazníka, který je Spotřebitelem

Článek 4.5

Na Zákazníka, který je Spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na Díle okamžikem převzetí Díla nebo marným uplynutím lhůty pro převzetí Díla Zákazníkem, podle toho, co nastane dříve.

Článek 4.6

Zákazník je povinen Dílo na adrese, kterou uvedl v Objednávce, od držitele poštovní licence nebo jiného dopravce převzít nebo zajistit převzetí Díla třetí osobou. Vrátí-li se Dílo odeslané na adresu zadanou Zákazníkem v Objednávce Zhotoviteli jako nedoručené, není Zhotovitel povinen Dílo znovu odesílat ani pro Zákazníka skladovat, Zhotovitel je oprávněn s Dílem naložit dle svého uvážení. Toto ustanovení se nevztahuje na Zákazníka, který je Spotřebitelem.

Článek 4.7

Pokud Zákazník, který je Spotřebitelem, nepřevezme Dílo ani do šesti měsíců ode dne, kdy bylo zhotoveno, může Zhotovitel s Dílem volně nakládat.

Článek 4.8

Zákazník, který porušil Smlouvu tím, že zhotovené Dílo od držitele poštovní licence nebo jiného dopravce nepřevzal a nezajistil jeho převzetí třetí osobou, je za předpokladu, že nezaplatil celou Cenu za Dílo před zhotovením Díla (např. v případě doručování Díla na dobírku), povinen uhradit Zhotoviteli vedle Ceny za Dílo a jejího příslušenství také smluvní pokutu ve výši 3.000, Kč (nebo ekvivalent v lokální měně). Nárok Zhotovitele na náhradu škody tím není dotčen. Toto ustanovení se nevztahuje na Zákazníka, který je Spotřebitelem.

 

Článek 5 - Lhůta k dodání

Článek 5.1

Lhůta k vyrobení Díla a dodání Díla Zákazníkovi činí obvykle maximálně 10 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Přesný termín dodání Díla ( tedy předání zhotoveného Díla držiteli poštovní licence nebo jinému dopravci k provedení přepravy) je Zákazníkovi Zhotovitelem sdělován emailovou zprávou na jím udanou emailovou adresu. Dojde-li k prodlení s dodáním Díla delším než 20 pracovních dnů od takovéhoto termínu dodání Díla uvedeného Zhotovitelem, je Zákazník, který není Spotřebitelem, oprávněn odstoupit od Smlouvy až po uplynutí této lhůty. Jakékoli další nároky, zejména na náhradu škody, jsou vyloučeny. Poslední věta se nevztahuje na Zákazníka, který je Spotřebitelem.

Článek 5.2

Zhotovitel objednává svým jménem a na účet Zákazníka dopravu (doručení) zhotoveného Díla na dodací adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce. Předpokládaný den doručení zhotoveného Díla Zákazníkovi je Zákazníkovi Zhotovitelem sdělován emailovou zprávou na jím udanou emailovou adresu. Zhotovitel vůči Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, neodpovídá za řádnost a včasnost doručení zhotoveného Díla vinou dopravce (doručovatele) zhotoveného Díla. Opožděné doručení zásilky z jakéhokoliv důvodu neopravňuje Zákazníka, který není Spotřebitelem, k odmítnutí převzetí Díla ani k požadování náhrady či slevy za nedodržení předpokládané doručovací lhůty.

 

Článek 6 - Cena za Dílo, balné, poštovné a platební podmínky

Článek 6.1

Cena za Dílo je uvedena (vypočtena) systémem PIKLIO vždy dle jednotlivého typu Produktu PIKLO, který Zákazník uvedl ve své Objednávce. Na Stránkách jsou obsaženy základní ceny jednotlivých Zhotovitelem nabízených Produktů PIKLIO.

Článek 6.2

Cena za Dílo uvedená v Objednávce je uvedena včetně DPH a nezahrnuje náklady na balení (balné) a dopravu (poštovné). Částka balného a poštovného je uvedena v Objednávce jako samostatná položka.

Článek 6.3

Pokud po uzavření Smlouvy nastane změna v jednom či více faktorech určujících Cenu za Dílo, částku balného a náklady na dopravu, zejména nastanou změny v daňové legislativě, dopravních sazbách (poštovné), nákupních cenách, cenách materiálu, nebo dojde ke změně směnného kursu, je Zhotovitel povinen Zákazníka o této změně Ceny za Dílo, částky balného nebo nákladů na dopravu informovat. V případě, že Zákazník novou Cenu za Dílo, částku balného nebo náklady na dopravu písemně neakceptuje ve lhůtě 5 dnú od doručení písemného sdělení Zhotovitele o jejich nové výši, uplynutím této lhůty se Smlouva ruší.

Článek 6.4

Zákazník je povinen uhradit Cenu za Dílo, balné a náklady na dopravu způsobem, který si při objednávání Díla Zákazník zvolí z možností, které mu systém PIKLIO nabídne. V případě, že si Zákazník vybere jiný způsob úhrady Ceny za Dílo než dobírku, je Zákazník povinen uhradit Cenu za Dílo, balné a náklady na dopravu ve lhůtě určené systémem PIKLIO a zobrazené v Objednávce. Zákazník je oprávněn uhradit Cenu za Dílo, balné a dopravné (poštovné) (nebo jejich část) prostřednictvím Dárkového certifikátu, a to až do výše kreditu, na který je Dárkový certifikát vystaven. Dárkové certifikáty s poškozeným nebo neplatným  kódem nemohou být k platbě závazků vůči Zhotoviteli použity.

Článek 6.5

Zhotovitel si v uzavřené Smlouvě může vyhradit právo podmínit zhotovení Díla úhradou Ceny za Dílo Zákazníkem dopředu (platba až do výše 100% Ceny za Dílo, 100% ceny balného a 100% ceny poštovného (dopravného) ) platbou na účet Zhotovitele. Dnem zaplacení je den připsání částky ve prospěch účtu Zhotovitele. Do doby řádné úhrady platby dle tohoto ustanovení není Zhotovitel povinen zahájit provedení Díla a není tedy v prodlení s dodáním Díla Zákazníkovi.

Článek 6.6

V případě prodlení s platbou ze strany Zákazníka, bude platba od Zákazníka nejprve použita na úhradu dlužného úroku z prodlení a poté na jistinu nejstarší dlužné částky.

Článek 6.7

V případě prodlení s úhradou Ceny za Dílo a dalších plateb je Zákazník povinen uhradit Zhotoviteli zákonné úroky z prodlení dle platných právních předpisů České republiky.

Článek 6.8

Cena za Dílo je vždy uvedena na daňovém dokladu- faktuře, kterou Zákazník obdrží spolu se zhotoveným Dílem při převzetí Díla –zásilky od držitele poštovní licence či jiného dopravce.

 

Článek 7 - Vlastnické právo

Článek 7.1

Vlastnické právo ke Dílu přejde od Zhotovitele na Zákazníka úplným zaplacením sjednané Ceny za Dílo nebo převzetím Díla Zákazníkem, podle toho, která z těchto skutečností nastane později. Na Zákazníka, který je Spotřebitelem, přechází vlastnické právo k Dílu převzetím Díla.

 

Článek 8 - Práva k fotografiím a jiným materiálům

Článek 8.1

Zákazník odesláním Objednávky uděluje Zhotoviteli nevýhradní bezplatnou licenci k užití všech fotografií a jiných materiálů odeslaných Zákazníkem prostřednictvím Stránek ke zhotovení Zákazníkem objednaných Produktů PIKLIO (dále jen "Materiály"), a to ke všem způsobům užití, nutným ke zhotovení těchto Produktů PIKLIO. Licence je udělena na dobu autorskoprávní ochrany Materiálů, pro území celého světa a Sluneční soustavy a v množstevním rozsahu odpovídajícím počtu objednaných Produktů PIKLIO. Pokud je Zákazník zároveň Uživatelem, výše popsaná licence nikterak nemění ani neomezuje licence, poskytnuté Zákazníkem Zhotoviteli na základě registrace a Podmínek užívání služby PIKLIO.

Článek 8.2

Zákazník prohlašuje, že má ke všem Materiálům veškeré licence, svolení, souhlasy a povolení potřebná k tomu, aby Materiály mohly být Zákazníkem a Zhotovitelem užity k výrobě Zákazníkem objednaných Produktů PIKLIO. Jedná se zejména o svolení autorů Materiálů a osob zachycených na Materiálech, avšak v určitých případech také dalších osob, například majitelů ochranných známek nebo uměleckých děl zachycených na Materiálech. Pokud se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, je Zákazník povinen nahradit Zhotoviteli veškerou škodu a veškeré náklady, které mu vzniknou z toho důvodu, že toto prohlášení za pravdivé považoval a Materiály v souladu s tím užil.

Článek 8.3

Zákazník prohlašuje, že v případě, že součástí Materiálů jsou osobní údaje Zákazníka nebo třetích osob, je Zákazník jakožto osoba určující způsob a účel zpracování těchto osobních údajů výlučně zodpovědný za splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů na ochranu osobních údajů. Nahráním Materiálů prostřednictvím Stránek pověřuje Zákazník Zhotovitele ke zpracovávání osobních údajů, které jsou součástí Materiálů, v rozsahu a způsobem nutným ke splnění Smlouvy, tedy zejména ke zhotovení objednaných Produktů PIKLIO.

Článek 9 - Záruka a reklamace

Článek 9.1

Reklamace a způsob jejího provádění je upraven v reklamačním řádu společnosti PIKLIO s.r.o., který tvoří nedílnou součást těchto Dodacích podmínek.

 

Článek 10 - Odpovědnost

Článek 10.1

Zhotovitel nebo Zákazník jsou v prodlení, jestliže nesplní řádně a včas svůj závazek ze Smlouvy, a to až do doby poskytnutí řádného plnění nebo do doby, kdy závazek zanikne jiným způsobem. Žádná ze Smluvních stran není v prodlení, pokud nemůže svůj závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si navzájem součinnost nutnou k tomu, aby druhá smluvní strana mohla splnit svůj závazek.

Článek 10.2

Zákazník se mj. výslovně zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou případně potřebnou součinnost spojenou s případným uplatněním nároků vůči dopravci, který zhotovené Dílo na účet Zákazníka dopravoval. Každá samostatná zásilka (balík) je automaticky pojištěna na škodu do 5.000,- Kč včetně nákladů na expedici. Pro balení, která převyšují uvedenou hodnotu, se sjednává odpovídající pojištění. Cena za vyšší připojištění je stanovena dle odpovídající výše a je účtována dle ceníku držitele poštovní licence či jiného dopravce.

Článek 10.3

Poruší-li některá smluvní strana svoji povinnost ze Smlouvy, je povinna nahradit škodu, kterou tím druhé smluvní straně způsobí, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo nepředvídatelnými okolnostmi tzv. vyšší mocí ve smyslu čl. 10.1., nebo pokud odpovědnost za škodu vylučují tyto Dodací podmínky.

 

Článek 11 - Vyšší moc

Článek 11.1

Žádná Smluvní strana nebude v prodlení nebo odpovědna za škodu vzniklou v důsledku zpoždění nebo neplnění jakéhokoliv závazku vyplývajícího ze Smlouvy, pokud takovéto zpoždění nebo neplnění vyplývá přímo či nepřímo z okolností mimo přiměřenou kontrolu takovéto Smluvní strany. Takovéto okolnosti zahrnují mj. vyšší moc, válečné události, občanské nepokoje, povstání, stávky, pracovní výluky, nebo jiné pracovní nepokoje, nehody, požár, poškození vodou, záplavy, nebo jiné přírodní katastrofy. Smluvní strana postižená stavem vyšší moci vyvine přiměřené úsilí pro napravení takovéhoto stavu, aby mohla obnovit plnění svých závazků co nejdříve, avšak žádná Strana nebude povinna takto urovnat stávku, výluku nebo jiný pracovní nepokoj jinak než zcela dle svého uvážení.

 

Článek 12 - Odstoupení

Článek 12.1

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností, pokud (a) Zákazník hrubě poruší své závazky ze Smlouvy; (b) Zákazník je v prodlení s úhradou jakéhokoli plnění či jiných závazků vůči Zhotoviteli; (c) ohledně majetku Zákazníka je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení; (d) Zákazník nebo soud rozhodne o vstupu Zákazníka do likvidace nebo Zákazník jinak ukončí obchodní činnost; (e) z technických důvodů nelze ze strany Zhotovitele Dílo zhotovit.

Článek 12.2

Obdobně je Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností, pokud (a) ohledně majetku Zhotovitele je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení; (b) Zhotovitel nebo soud rozhodne o vstupu Zhotovitele do likvidace nebo Zhotovitel jinak ukončí obchodní činnost.

Článek 12.3

Každá ze Smluvních stran je povinna druhou Stranu předem písemně informovat o okolnostech, které by mohly mít za následek některý z případů uvedených shora v tomto článku, a to jakmile se o takových okolnostech dozví.

Článek 12.4

Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být zasláno na adresu druhé Smluvní strany. Povinná písemná forma pro odstoupení se nevztahuje na Zákazníka, který je Spotřebitelem, Zhotovitel ji však kvůli případnému pozdějšímu prokazování důrazně doporučuje.

Článek 12.5

Vzhledem k tomu, že dodání Díla dle uzavřené Smlouvy je považováno za zhotovení věci na zakázku upravené dle přání Zákazníka a výlučně pro jeho potřebu, nemá Zákazník dle ust. §53 odst.8 Občanského zákoníku právo od uzavřené Smlouvy odstoupit, nevyplývá-li z těchto Dodacích podmínek jinak.

Článek 12.6

V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník vždy povinen vrátit zhotovené Dílo do 7 dnů od odstoupení Zhotoviteli v neporušeném stavu a dále uhradit náklady vzniklé na jeho vrácení (zhotovené Dílo odeslané na dobírku není Zhotovitel povinen převzít). Zákazník, který je Spotřebitelem, není povinen náklady vzniklé Zhotoviteli při vracení Díla hradit.

 

Článek 13 - Omezení odpovědnosti za škodu

Článek 13.1

Nic z toho, co je uvedeno v těchto Dodacích podmínkách, neovlivní práva Zákazníka, jichž se Zákazník nemůže smluvně vzdát nebo je smluvně omezit, zejména taková práva, která má Zákazník, který je spotřebitelem.

Článek 13.2

Pokud Zákazníkovi díky porušení povinností Zhotovitele vznikne v souvislosti s Dílem nebo s nedodáním Díla škoda, Zhotovitel za tuto škodu odpovídá maximálně do výše odpovídající Ceně za Dílo.

Článek 13.3

Zhotovitel v žádném případě neodpovídá za žádný Zákazníkovi ušlý zisk, zejména za ušlý zisk vyplývající ze skutečností (například smluvních vztahů Zákazníka se třetími osobami), o nichž Zhotovitel při uzavírání Smlouvy nevěděl ani nemohl vědět.

Článek 13.4

Omezení odpovědnosti Zhotovitele za škodu dle tohoto článku těchto Dodacích podmínek platí bez ohledu na to, zda byl Zhotovitel upozorněn na možnost vzniku škody nebo si této možnosti měl být vědom.

 

Článek 14 - Nakládání s osobními údaji

Článek 14.1

Zákazník souhlasí s tím, že všechny jeho osobní údaje, poskytnuté v rámci Objednávky, budou Zhotovitelem zpracovávány podle Zásad nakládání s osobními údaji. Vyslovením souhlasu s těmito dodacími podmínkami Zákazník zároveň souhlasí se Zásadami nakládání s osobními údaji a potvrzuje, že se s nimi seznámil.

 

Článek 15 - Oddělitelnost

Článek 15.1

Pokud jakékoli ustanovení těchto Dodacích podmínek bude shledáno soudem jako neplatné či nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost vliv na jiné části těchto Dodacích podmínek, ale takové ustanovení bude považováno za upravené v potřebné míře, aby bylo platné a vymahatelné a práva a závazky budou podle toho vykládány a vymáhány, přičemž bude zachován maximální možný rozsah záměru těchto Dodacích podmínek.

 

Článek 16 - Rozhodné právo a řešení sporů

Článek 16.1

Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Zhotovitelem ze Smlouvy, založený Objednávkou a těmito Dodacími podmínkami, se řídí na základě dohody mezi Zákazníkem a Zhotovitelem výlučně právem České republiky.

Článek 16.2

Veškeré případné spory mezi Zákazníkem a Zhotovitelem, související se Smlouvou nebo ze Smlouvy vyplývající, budou řešeny především smírně, tedy dohodou.

Článek 16.3

V případě nemožnosti dosažení dohody budou případné spory mezi Zákazníkem a Zhotovitelem, související se Smlouvou nebo ze Smlouvy vyplývající, řešeny výlučně věcně příslušným soudem v České republice, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla Zhotovitele.

Článek 16.4

Nic z toho, co je uvedeno v těchto Dodacích podmínkách, neovlivní právo Zákazníka obrátit se na jiný příslušný soud, pokud je spotřebitelem a příslušné právní předpisy mu takové právo přiznávají.

 

Článek 17 - REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Všeobecná ustanovení

 • 1. Tento reklamační řád vymezuje pravidla pro reklamace Díla dodaného Zhotovitelem Zákazníkovi.
 • 2. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost finančních závazků Zákazníka plynoucích ze Smlouvy vůči Zhotoviteli.
 • 3. Zhotovitel nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným užitím nebo skladováním Díla Zákazníkem.

II. Způsob provedení a vyřízení reklamace

 • 1. Zákazník je povinen při převzetí Díla zkontrolovat, zda Dílo nemá vady. Tato povinnost se nevztahuje na Zákazníka, který je Spotřebitelem, přesto se kontrola Díla při převzetí důrazně doporučuje.
 • 2. Pokud Zákazník zjistí zjevné vady na Díle, je povinen uplatnit u Zhotovitele reklamaci bez odkladu poté, co zhotovené Dílo převzal. Reklamaci odešle Zhotoviteli emailem. Pokud Zákazník nedodrží lhůtu pro uplatnění reklamace a postup uvedený v předchozí větě, má Zhotovitel právo reklamaci zamítnout. Toto ustanovení se nevztahuje na Zákazníka, který je Spotřebitelem.
 • 3. Pokud Zákazník zjistí skryté vady na Díle, je povinen uplatnit u Zhotovitele reklamaci bez odkladu, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy Dílo bylo dodáno dle čl. 4.1. nebo 4.2. Dodacích podmínek. Reklamaci odešle Zhotoviteli e-mailem. Pokud Zákazník nedodrží lhůtu pro uplatnění reklamace a postup uvedený v předchozí větě, má Zhotovitel právo reklamaci zamítnout. Toto ustanovení se nevztahuje na Zákazníka, který je Spotřebitelem.
 • 4. Zákazník, který je Spotřebitelem, je povinen uplatnit reklamaci u Zhotovitele nejpozději do šesti měsíců ode dne převzetí Díla. Převzal-li Zákazník Dílo až po dni, kdy k tomu byl povinen, je Zákazník povinen uplatnit reklamaci u Zhotovitele nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen Dílo převzít.
 • 5. Reklamaci je Zákazník oprávněn uplatnit pouze u Zhotovitele, a to způsobem uvedeným v tomto reklamačním řádu. Reklamace Díla se uplatňuje písemně u Zhotovitele (adresa: Bucharova 1281/2, Praha 5, 158 00, tel.: +420 725 050 000, e-mail: helpdesk@piklio.cz). Na Zákazníka, který je Spotřebitelem, se omezení dle tohoto odstavce 5. nevztahují.
 • 6. Reklamace musí obsahovat popis vady a požadovaný způsob jejího odstranění. V rámci reklamace je Zákazník vždy povinen předložit Zhotoviteli vadné Dílo a Zákazník, který není Spotřebitelem, také doklad o úhradě Ceny za Dílo. Reklamované Dílo odeslané na dobírku není Zhotovitel povinen převzít. Náklady na dopravu reklamovaného Díla od Zákazníka Zhotoviteli hradí Zhotovitel pouze v případě uznání reklamace jako oprávněné a po předložení dokladů o nákladech na dopravu reklamovaného Díla Zhotoviteli. Pokud Zákazník, který není Spotřebitelem, nesplní povinnost uvedenou v tomto odstavci, je to vždy důvodem k zamítnutí reklamace Zhotovitelem.
 • 7. Způsob vyřízení reklamace Zhotovitelem závisí na tom, zda se jedná o odstranitelnou či neodstranitelnou vadu Díla.
 • 8. Zhotovitel se zavazuje v případě, že Dílo má odstranitelnou vadu, k bezplatnému odstranění vady. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání tomu, aby mohlo být Dílo řádně užíváno, poskytne Zhotovitel Zákazníkovi přiměřenou slevu z ceny. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohlo být Dílo řádně užíváno, má Zákazník právo na zrušení Smlouvy. Totéž právo má Zákazník u vad odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže Dílo řádně užívat. Požadovaný způsob odstranění vady musí Zákazník uvést ve své písemné reklamaci, jinak způsob odstranění vady Díla určí Zhotovitel. Pro Zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli, se tento odstavec nepoužije, ale uplatní se úprava práv odpovědnosti za vady díla dle Obchodního zákoníku s následujícími rozdíly: Volba způsobu řešení reklamace Díla (sleva z ceny, odstranění vad nebo dodání nového Díla) je na Zhotoviteli a Zákazník nemá právo pro vady od Smlouvy odstoupit, pouze v případě, že jde o vady, kvůli nimž nejde Dílo užívat a Zhotovitel Zákazníkovi oznámí, že vady neodstraní, ani místo vadného Díla nedodá Dílo nové. Zákazník, který je Spotřebitelem, má právo volby způsobu řešení reklamace Díla.
 • 9. Zhotovitel je oprávněn vyzvat Zákazníka k doplnění reklamace, a pokud Zákazník potřebné informace ve lhůtě stanovené v doplnění nesdělí, má Zhotovitel právo reklamaci zamítnout. V době od odeslání výzvy k doplnění reklamace do doručení doplnění reklamace neběží lhůta pro vyřízení reklamace. Toto ustanovení se nevztahuje na Zákazníka, který je Spotřebitelem.
 • 10. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Zhotovitel se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

III.Vlastnosti zhotoveného Díla, které nemohou být předmětem reklamace

 • 1. Odlišná barevnost každého jednotlivého zhotoveného Díla v případě, že Zákazníkovi je dle uzavřené Smlouvy vyráběno více typů Produktů PIKLIO - vzhledem k různým podkladovým materiálům (různé gramáže papíru, různé druhy papíru) nelze zaručit 100% barevnou shodu mezi takovými materiály
 • 2. Odlišná barevnost fotky na obálce fotoknihy oproti stejné fotografii vytištěné uvnitř fotoknihy na papíře -vzhledem k tomu, že desky (obálka) fotoknihy jsou tištěny jinou technologií a na jiný materiál, než-li je materiál uvnitř fotoknihy, nelze zaručit 100% barevnou shodu.
 • 3. Odlišná barevnost fotografií oproti fotografiím, které si Zákazník dříve dělal klasickou cestou (tisk nebo expozice na fotopapír) - vzhledem k tomu, že klasické fotografie jsou vyráběny jinou technologií a na jiný materiál, nelze zaručit 100% barevnou shodu.
 • 4. Odlišná barevnost fotografií oproti fotografiím, které si klient Zákazník vytisknul doma nebo v kanceláři, například s využitím inkjetové nebo laserové technologie - vzhledem k tomu, že takové tisky jsou vyráběny jinou technologií, na jiný materiál a je využit jiný barevný prostor a/nebo tiskový profil, nelze zaručit 100% barevnou shodu.
 • 5. Odlišná barevnost fotografií od jejich vzhledu na monitoru počítače -vzhledem k tomu, že obraz na monitoru využívá RGB barevný prostor a obraz je "prosvětlen", kdežto tisk probíhá v barevném prostoru CMYK, případně CMYK +lak, nelze tyto zobrazovací techniky srovnávat nebo srovnávat jejich výstupy.
 • 6. Vadná vazba fotoknihy – knižní blok vypadává z desek. Na Zákazníka, který je Spotřebitelem, se omezení dle tohoto odstavce 6. nevztahují.
 • 7. Nižší tiskové rozlišení na obálce (deskách) fotoknihy než uvnitř fotoknihy -vhledem k rozdílným tiskovým technologiím a různým podkladovým materiálům nelze zaručit stejné tiskové rozlišení.
 • 8. Jiný vzhled zhotoveného Díla než jsou fotografie Produktů PIKLIO na webové stránce www.piklio.com - přestože jsou na webových stránkách použity fotografie reálných produktů, může Zákazník vnímat zhotovené Dílo jinak, než je jeho zmenšená fotografie na webových stránkách.
 • 9. Jiný design zhotoveného Díla nebo jiný grafický styl než je zobrazen na fotografiích Produktů PIKLIO na na webové stránce www.piklio.com - přestože jsou na webových stránkách použity fotografie reálných produktů, může se stát, že grafický styl nebude zcela aktuální, tedy může mít drobné odlišnosti.
 • 10. Špatná kvalita (např. malé rozlišení) dodaných obrazových souborů (fotografií) nemůže být předmětem reklamce.
 • 11. Doručení zhotoveného Díla v poškozeném stavu vinou držitele poštovní licence či jiného dopravce, neboť za kvalitu dopravy Zhotovitel neodpovídá. Na Zákazníka, který je Spotřebitelem, se omezení dle tohoto odstavce 11. nevztahují.
 • 12. Kód Dárkového certifikátu nelze aktivovat - pokud Zhotovitel zjistí porovnáním kódu Dárkového certifikátu se záznamy v databázi Zhotovitele, že Zákazníkem uvedený kód nebyl ještě použit, jeho kód buďto Zhotovitel aktivuje, nebo Zhotovitel zašle Zákazníkovi na své náklady nový Dárkový certifikát. Byl-li však kód použit (celý kredit nebo jen část), nelze reklamaci uznat.
 • 13. Vlivem technické závady dojde ke smazání fotografií Zákazníka, které má v rámci systému PIKLIO archivované.

 

Článek 18 - Společná a závěrečná ustanovení

Článek 18.1

Za písemné se považují právní úkony doručené poštou, kurýrem, faxem, nebo elektronickou poštou.

Článek 18.2

Neuvede-li Zákazník v Objednávce svoje správné identifikační údaje a správnou doručovací adresu, vystavuje se nebezpečí, že si zhotovené Dílo nebude moci převzít, ačkoli v souladu s těmito Dodacími podmínkami může být považováno za dodané.

Článek 18.3

Tyto Dodací podmínky a Reklamační řád nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2010.